Regulamin dyżurów nauczycieli

REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYNIEWIE DUŻYM

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach (Dz.U. 2003/6/69)

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek

§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby

§ 14.1. Przerwy w zajęciach spędzają pod nadzorem nauczyciela

2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu

Postanowienia ogólne

 1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.

 2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor / wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan i po każdej jego zmianie.

 3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora / wicedyrektora.

 4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela.

 5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

 6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

 7. Na każdej kondygnacji dyżuruje po dwóch nauczycieli.

 8. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty, łączniki.

 9. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.

 10. W miesiącach wiosennych i letnich, o ile pozwala na to aura, nauczyciele pełnią dyżur na placu szkolnym.

 11. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.50, a kończy po zakończeniu przerwy na odpowiedniej kondygnacji (patrz – plan dyżurów).

 12. W czasie nieobecności nauczyciela jego dyżur przejmuje nauczyciel wpisany w planie zastępstw.

 13. Nauczyciel klas I – III i oddziałów przedszkolnych pełnią stałe dyżury przy swoich klasach i w pełni odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków

Obowiązki nauczyciela dyżurującego

 1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

 2. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy pod względem bhp / zauważone usterki zgłasza dyrektorowi / wicedyrektorowi szkoły.

 3. Po dzwonku na przerwę zajmuje stanowisko zgodnie z planem dyżurów i opuszcza je po dzwonku.

 4. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.

 5. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.

 6. Pilnuje, aby wszyscy uczniowie przebywali na właściwych korytarzach.

 7. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:

  1. zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach

  2. nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom);

  3. dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;

  4. eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;

  5. eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;

  6. zabrania przebywania w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;

  7. zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów, siedzenia na parapetach, otwierania dolnych okien, wychylania się przez okna, stawiania plecaków na parapetach, zaczepiania kolegów, prowokowania do bójek, zjeżdżania po balustradach, szarpania rur grzewczych i kaloryferów, korzystania z telefonów komórkowych.

  8. gasi zbędne oświetlenie.

 1. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły.

 2. Zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

 3. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

  1. udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność,

  2. wezwania odpowiednich służb medycznych oraz rodziców

  3. powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

  4. zabezpieczenia miejsca wypadku.

 4. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.

 5. Zgłasza wychowawcy informację o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.

 6. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, unika prowadzania rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazet, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)

 7. Nauczyciel nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora / wicedyrektora.

 8. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.

 9. Zgłasza dyrektorowi szkoły / wicedyrektorowi pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.

 10. Za porządek i bezpieczeństwo w świetlicy odpowiada wychowawca świetlicy.

Postanowienia końcowe

 1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

 2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

 • Obecnie trwa pierwsza godzina lekcyjna.

 • Dziennik elektronicznySprawdź swoje oceny Nasi AbsolwenciNasi byli uczniowie WydarzeniaZobacz co będzie w szkole... RekrutacjaDołącz do nas! GaleriaZdjęcia z życia szkoły... Nasz profil na FacebookuLubię To! Kalendarz SzkolnyZobacz plan na cały rok... Nasze sukcesyZobacz osiągnięcia naszych uczniów... Tenis stołowyNasi sportowcy... Zajęcia pozalekcyjne...Dla każdego coś dobrego... Nasze ProjektyZobacz projekty realizowane w naszej szkole... Plan LekcjiAktualny plan zajęć... Młodzieżowa Drużyna PożarniczaMDP

   

© 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym.
Projekt i realizacja: whitehill.eu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij